Win een weekend rijden in de BMW i3 van DLL

Met de actie “Win een weekend rijden in de BMW i3 van DLL” (hierna: Actie) maken de Deelnemers kans op het winnen van een weekend rijden in de BMW i3 van DLL.

De actievoorwaarden voor deelname en winnen van het weekend rijden in de BMW i3 van DLL leest u hieronder. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de prijs die DLL beschikbaar heeft gesteld.

1. Toepasselijkheid

 1. De Actie wordt aangeboden door De Lage Landen Financial Services B.V., (hierna: “DLL”), gevestigd te Eindhoven, ter promotie van de bekendheid en mogelijkheden van lease bij DLL.
 2. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer (hierna: Deelnemer(s)) akkoord met deze actievoorwaarden.
  De actievoorwaarden zijn vindbaar op www.dllgroup.com/nl/actievoorwaarden_huisarts en deze URL is ook vermeld op de flyers van DLL verkrijgbaar in de stand. De actievoorwaarden kunnen tevens te allen tijde bij DLL worden opgevraagd.
 3. Deze Actie wordt georganiseerd in overeen stemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

2. Actie

 1. De Actie geldt op 2 april 2016. De Deelnemers kunnen die dag (tot 15:00, zie sub e) deelnemen aan de Actie.
 2. Meedoen aan de Actie kan na ontvangst van het kennisquizformulier dat op de beurs wordt uitgereikt door LHV Academie, na het volgen van een workshop op het Startersplein in de Jaarbeurs in Utrecht op 2 april 2016.
 3. De vragen van de Actie vinden de Deelnemers op het kennisquizformulier. Antwoorden kunnen op het kennisquizformulier worden ingevuld. Om de vragen te kunnen beantwoorden kunnen de Deelnemers de stand bezoeken van de standhouder die de vraag stelt op het kennisquizformulier.
 4. Deelnemers aan de kennisquiz ontvangen in de stand een of twee letters na het beantwoorden van de vraag. Met de letters kunnen de Deelnemers een puzzelwoord oplossen.
 5. Het ingevulde kennisquizformulier moet uiterlijk 2 april 2016 om 15:00 uur ingeleverd worden bij de info-balie van de LHV Academie.
 6. Deelnemers van de kennisquiz kunnen kans maken op een te winnen prijs die door de standhouders beschikbaar wordt gesteld.
 7. De prijs die DLL als standhouder beschikbaar stelt houdt in dat de winnaar kosteloos een weekend lang in een BMW i3 mag rijden met Kenteken: 5-ZDL-05, welke ter beschikking wordt gesteld door Athlon Car Lease Nederland B.V.(hierna: “Athlon”). In afspraak met Athlon wordt de exacte aflever -en ophaaldag en tijdstip bepaald.
 8. Het weekend waarin de winnaar de BMW ter beschikking krijgt, is naar keuze van de winnaar. De winnaar dient echter binnen 2 maanden na de Actie gebruik te maken van de prijs. De prijs vervalt na deze periode.

3. Bepaling van de winnaars

 1. Trekking van de prijs wordt door de beursorganisatie LHV Academie gedaan.
 2. De winnaars en de gewonnen prijs worden op 2 april 2016 op een scherm op het Startersplein van de Jaarbeurs om 16:00 uur bekend gemaakt, evenals bij welke standhouder en standnummer de prijs kan worden opgehaald.
 3. In totaal worden, middels 8 trekkingen 8 winnaars uit de Deelnemers gekozen voor een prijs. De totale waarde van de DLL-prijs bedraagt € 30,-. excl. BTW.
 4. Van de winnaars, die de gewonnen prijs niet kunnen ophalen om 16:00 uur, wordt het kennisquizfomulier met de NAWT-gegevens doorgegeven aan de standhouder die de prijs ter beschikking stelt. De winnaar vermeldt deze NAWT-gegevens op het kennisquizformulier en geeft toestemming dat deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de standhouder die de prijs weggeeft. Alleen die Deelnemers die toestemming hebben gegeven kunnen meedingen naar de prijs.
 5. Door DLL wordt contact opgenomen met de winnaar, die de prijs niet in ontvangst kan nemen, om afspraken te maken voor het inwisselen van de prijs.
 6. Over de uitslag wordt kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar (bijvoorbeeld voor contant geld).

4. Kosten en belasting
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Over de gewonnen prijs is geen kansspelbelasting verschuldigd, maar indien kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal deze worden voldaan door DLL.

5. Voorwaarden deelname

 1. Deelname is alleen mogelijk indien de Deelnemers woonachtig zijn in Nederland.
 2. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 3. De winnaar is in het bezit van een geldig rijbewijs.
 4. De winnaar tekent separaat een gebruikersovereenkomst voor de periode dat de BMW i3 ter beschikking wordt gesteld met daarin de bepalingen inzake verzekeringen, schade en diefstal, boetes, afleveren/ophalen voertuig, aansprakelijkheid en verzekering.
 5. De winnaar ondertekent deze gebruikersovereenkomst en stuurt één exemplaar van de overeenkomst samen met een kopie van een geldig rijbewijs retour naar DLL, Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, t.a.v. J. Smulders afdeling Marketing Retail. Of stuurt per e-mail de gescande documenten sturen naar john.smulders@dllgroup.com. Pas na ontvangst van in artikel e genoemde documenten wordt de auto afgeleverd bij de winnaar.
 6. De winnaar zal uitsluitend in Nederland rijden.
 7. Deelname is uitgesloten voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de organisatie van de Actie.
 8. DLL behoudt zich het recht voor om Deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemers op eniger wijze onrechtmatig handelen jegens DLL of derden.

6. Medewerking Deelnemers
De winnaar zal indien daartoe wordt verzocht, medewerking verlenen aan promotionele activiteiten die verband houden met de Actie zoals fotomateriaal. DLL is gerechtigd promotiemateriaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. DLL is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

7. Wijzigingen
DLL behoudt zich het recht voor om de Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen en/ of actievoorwaarden te wijzigen.

8. Aansprakelijkheid
DLL is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, DLL is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van uitsluiting van deelname of diskwalificatie, te late ontvangst van de prijs en/of het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

9. Klachten
Klachten over deze Actie kunnen worden gericht aan: De Lage Landen Financial Services B.V. t.a.v. J. Smulders, afdeling Marketing Retail, Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven. DLL zal binnen 10 werkdagen reageren op een ingediende klacht.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van DLL van toepassing. Dit statement is terug te vinden op www.dllgroup.com. De Deelnemers hebben op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.

11. Aansprakelijkheid

 1. Behalve in geval van opzet of grove schuld is DLL niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Deelnemers als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: - het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
  - uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  - te late ontvangst van de prijs;
  - het niet gebruik kunnen maken van de prijs.
 2. De Deelnemers vrijwaren DLL tegen alle mogelijke aanspraken van derden die enig verband houden met zijn/haar deelname en zal alle schade die DLL in dat verband mocht lijden vergoeden, waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand. DLL mag naar eigen inzicht verweer voeren tegen een aanspraak die het voorwerp is van vrijwaring door de Deelnemers. De Deelnemers zullen in dat geval DLL alle medewerking verlenen die DLL nodig acht bij het verweer tegen een dergelijke claim.