Tillägg till DLL International BV´s globala ersättningspolicy gällande rörliga ersättningar i De Lage Landen Finans AB (DLL).

De Lage Landen Finans AB (nedan DLL)  omfattas av DLL International BV globala ersättningspolicy som är i linje med Rabobank Groups Renumeration Policy. DLL International BV globala ersättningspolicy bygger på en direkt länk mellan prestation och belöning enligt följande principer:

  • För att uppmuntra och belöna beteenden som är i linje med DLLs värderingar som bidrar till att medarbetarna ”act as one” för att driva framgång.
  • Belöningsnivåer är marknadsmässiga för att attrahera och behålla bra medarbetare.
  • Belöningsstrukturen supporterar medarbetares utveckling inom nuvarande tjänst och när möjligt, mot andra tjänster.
  • Belöningsstrukturen är transparent och måste tillämpas konsekvent.  

Detta tillägg till DLL International BV´s globala ersättningspolicy gällande rörlig ersättning inom DLL följer Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.

Rörlig ersättning
Samtliga medarbetare inom DLL omfattas av företagets program för rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen baseras på kommersiella, kvantitativa och kvalitativa mål utifrån medarbetarens tjänst. Storleken på den möjliga rörliga ersättningen baseras på tjänstens innehåll och ansvar och medarbetarens prestation mot uppsatta mål enligt DLL International BVs ersättningspolicy. DLL  gör en årlig riskanalys för att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. För dessa medarbetare skjuter DLL upp 40% (60% för anställda i den verkställande ledningen) av den rörliga ersättningen utöver 100 000 kronor i tre år. Utbetalningen av det uppskjutna beloppet sker pro rata fr o m året efter att den rörliga ersättningen beslutades. Den uppskjutna ersättningen kan bortfalla eller nedjusteras om det visar sig att förluster eller ökade risker och kostnader uppstår under uppskjutandeperioden eller i det fall utbetalning skulle bedömas oförsvarbart med hänsyn till företagets finansiella situation.