Sekretesspolicy

De Lage Landen International B.V. och dess dotterbolag och filialer (hädanefter gemensamt kallade DLL) respekterar din integritet och hanterar personuppgifter konfidentiellt. DLL:s policy är att respektera (potentiella) kunders integritet i all verksamhet. DLL hanterar dina personuppgifter enbart enligt denna sekretesspolicy och enligt gällande dataskyddslagar. I Nederländerna följer DLL också Rabobank Groups sekretesspolicy (eftersom DLL ingår i Rabobank-koncernen). I den här sekretesspolicyn beskrivs den databearbetning som görs av DLL och vilka rättigheter du har i förhållande till sådan databearbetning.

Insamling av personuppgifter

DLL levererar finansieringslösningar till köpare av kapitalvaror. För att kunna göra det samarbetar DLL med tillverkare och distributörer av dessa varor. Vi kan erbjuda och/eller sälja tjänster och/eller produkter direkt, via dessa tillverkare och distributörer eller genom andra leverantörer (kallas hädanefter våra partnerföretag). Personuppgifter samlas ofta in från dig när du (eller ditt företag) ansöker om någon av DLL:s produkter. DLL kan ibland få personuppgifter på andra sätt (till exempel från Radobank Group eller kreditvärderingsföretag).

Omfång och syften med bearbetning av personuppgifter

Dina personuppgifter används av DLL för att göra kreditverifikationer, tillhandahålla och förbättra våra finansiella produkter och tjänster, inkludera dig i våra system för kontraktadministration och kundrelationer, följa gällande regler och bestämmelser, förhindra bedrägerier och penningtvätt, bibehålla och (om du godkänner det) utöka vår kommersiella relation till dig (till exempel genom direktmarknadsföring) och för att göra marknadsundersökningar. DLL kan också använda dina personuppgifter för att sammanställa och skapa underlag för finansiella produkter till andra finansbolag.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

DLL kan dela dina personuppgifter inom koncernen (inklusive Rabobank) och med tredje part, inklusive partnerföretag och andra företag som är inblandade i försäljning och tillhandahållande av våra tjänster, i de syften som anges ovan. DLL delar inte dina personuppgifter med tredje part i några syften som inte överensstämmer med de syften som anges ovan.

DLL gör sitt bästa för att se till att dessa tredje parter följer de principer som beskrivs i denna sekretesspolicy. I den utsträckning dessa parter bearbetar dina personuppgifter för vår räkning kräver vi att de vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa dina personuppgifters säkerhet och integritet.

Rättigheter

Du har rätt att få en översikt av och information om källan till dina personuppgifter och att begära att DLL uppdaterar, korrigerar eller raderar personuppgifterna om de är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller strider mot lagar eller bestämmelser. Du kan också kontakta DLL skriftligen på den adress som står under kontaktknappen nedan.

Du har också rätt att, utan kostnad, avsäga dig information om våra finansiella produkter och tjänster som vi kan skicka till dig då och då. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till den avdelning inom DLL som du arbetar med, eller använd den adress som finns i vårt utskick till dig.

Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan överföras till platser utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel till våra dotterbolag och partnerföretag i andra länder. Om en sådan överföring av uppgifter görs till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, säkerställer DLL att en skälig säkerhetsnivå upprätthålls, att nödvändiga åtgärder och relevanta kontroller finns för att skydda dina uppgifter och att överföringen överensstämmer med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Cookies för informationshantering

DLL samlar in information på sin webbplats genom användning av cookies, som är små textfiler som en webbplats automatiskt överför till din webbläsare. De data som samlas in genom sådana cookies används för att förbättra den tekniska exaktheten på olika internetsidor och för att anpassa webbplatsen till användarens behov och krav. Du kan stänga av automatisk mottagning av cookies i webbläsarens inställningar. Om du stänger av cookies kan webbplatsens funktioner påverkas.

Ändring i sekretesspolicyn

DLL ändrar och uppdaterar denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du läser policyn regelbundet så att du är medveten om sådana ändringar.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om dina personuppgifters integritet får du gärna kontakta oss.