Reklamacje osόb fizycznych w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348).

Reklamacje osόb fizycznych w trybie ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348).

Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację na podstawie Ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348). W rozumieniu ww. Ustawy reklamacja to każde zastrzeżenie dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację:

a) pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Spółki: ul. Inflancka 4B, Gdański Business Center, Budynek C, 00-189 Warszawa, (dalej jako „Siedziba Spółki) lub osobiście, poprzez złożenie pisma w Siedzibie Spółki;

b) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w Siedzibie Spόłki lub telefonicznie, dzwoniąc na numery telefonów Spόłki przeznaczone do obsługi reklamacji:

tel. + 48 22 279 47 11 bądź + 48 22 279 47 12

c) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to jest:

  • wysyłając wiadomość na adres mailowy: dzial.operacji@dllgroup.com
  • wypełniając poniższy aktywny formularz elektroniczny i klikając „Wyślij”. Formularz ten można także wydrukować i dołączyć do e-maila, wysyłając na ww. adres mailowy.

Spόłka w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta będącego osobą fizyczną, wyśle temu Klientowi listem poleconym odpowiedź na tę reklamację lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, informację o przyczynie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Na wniosek Klienta Spόłka udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną.

Formularz zgłoszenia reklamacji dla Klienta – osoby fizycznej

Reklamacja w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348)

Szanowny Kliencie,
Staramy się, aby jakość świadczonych przez nas usług była na możliwie najwyższym poziomie. Jeśli w jakikolwiek sposób według Państwa nie spełniamy pokładanych w nas oczekiwań, bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

W przypadku złożenia reklamacji przez inną osobę niż strona umowy prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

*
*
*
W związku z powyższym oczekuję